Service

VÄR SERVICEPROCESS

1. Varje högkvalitativ klocka

Varje högkvalitativ klocka är konstruerad och tillverkad för ett långt liv En klocka är mycket mer än en högkvalitetsaccessoar. Den representerar ett mikromekaniskt konstverk av högsta värde, och är dessutom ett uttryck för en viss kultur som har utvecklats enbart i Europa.

2. Urverket

Urverket – hjärtat i varje bra klocka I själva verket är ett urverk bland de mest precisa mekaniska maskiner människan kan producera. Precis som alla maskiner, kräver en klockas urverk ordentlig omsorg och underhåll för att kunna säkerställa en lång livslängd.

3. Identifiering av klockan

Tack vare det unika serienumret och referensnumret för varje klocka, är det möjligt att försäkra att din klocka genomgår rätt underhålls- och reparationsförfaranden.

4. Teknisk diagnos

Teknisk diagnos för att fastställa behovet av underhåll. Först kommer en skicklig specialutbildad urmakare göra en omfattande analys av din klocka. En noggrann kontroll av boett, band och framför allt urverket görs för att avgöra vilken typ av underhåll som är nödvändig.

5. Demontering

Nästa steg består i att öppna boetten och ta bort bandet. Urverket tas ut ur boetten, alla funktioner kontrolleras. Sedan demonteras urverkets alla beståndsdelar. Mer komplexa urverk består av flera hundra enskilda delar.

6. Rengöring

Alla komponenter rengörs sedan i lämpliga lösningar. Rengöringen sker i en maskin med fyra olika bad för att säkerställa att all intorkad olja och fett löses och delarna blir fullkomligt rena. Endast efter att alla delar har rengjorts, kan varje enskild del av urverket kontrolleras i detalj. Detta sker under lupp eller i vissa fall till och med mikroskop, för att finna minsta slitage.

7. Byte eller justering av komponenter

Härnäst utför urmakaren justeringar och i de fall det är nödvändigt byter eller reparerar de delar som har skador eller slitage och som påverkar urverkets funktion. Tillverkarens anvisningar följs exakt.

8. Smörjmedel

Det finns speciella smörjmedel för olika urverksdelar och mekanismer i urverket. Specifika oljor av olika viskositet appliceras exakt där de behövs.

9. Ruckning

För att garantera perfekt justering reglerar urmakaren balansfjädern, som är hjärtat i varje mekaniskt urverk. Omfattande tester och observationer över tid garanterar att urverket fungerar exakt. Tidmätningsmaskin Med hjälp av en elektronisk mätapparat analyseras avvikelser av gångprecisionen och fel upptäcks. Exakthet - en mekanisk kvalitetsklocka kan leverera en gångavvikelse på cirka -5 till +10 sekunder om dagen; officiella Swiss Chronometer.

10. Översyn av boetten

Boetten och ev. länk rengörs först i ett ultraljudsbad. Sedan slipas och poleras boetten och ev. länken för hand så klockan återfår sitt ursprungliga utseende. Vid arbeten med särskilt komplicerade boetter används en särskild fasettpolermaskin. Stor respekt visas mot klockan ursprungliga former.

11. Montering

Slutligen monteras boettens delar samman, alla packningar ersätts för att säkerställa klockans vattenskydd.

12. Test av vattentäthet

Härnäst undersöks boettens vattentäthet med hjälp av ett Vattentätheten är inte en konstant egenskap i en klocka. Packningar kan påverkas av svett, kosmetika, tvättmedel, UV-strålning och smuts. För att garantera vattentätheten hos din klocka rekommenderas en täthetsservice vartannat år. Vid precisions mätinstrument.

13. Kvalitetskontroll

Varje steg utförs under noggrann omsorg i verkstaden både under och efter serviceprocessen. Efter slutförd reparation utför urmakaren flera slutkontroller som innehåller kontroller av automatuppdrag, gångavvikelser samt gångreserv. Alla mätvärden jämförs mot tillverkarens hårt ställda toleranser.

14. Garanti

Efter en omfattande service erbjuder vi 2 års servicegaranti. Detta gäller inte för slitage eller skador som orsakats av felaktig eller oaktsam hantering av klockan. Garantin gäller heller inte om klockan har hanterats av obehörig tredje part.