PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

Denna integritetsskyddspolicy gäller när AB Nymans Ur 1851 (”Nymans Ur”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 556581-4554, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder Nymans Ur tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). Nymans Ur behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”GDPR”). 

 

Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Nymans Ur tjänster sker med grund i ett avtal med dig, som besökare på vår hemsida, om vi anser att du kan vara intresserad av en viss vara/tjänst som vi erbjuder eller deltagare vid någon av våra event. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter som potentiell kund eller då vi anser att du kan vara intresserad av att delta på någon av våra events. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut. 

 

 

 

2. Personuppgifter som behandlas 

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Nymans Ur samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. 

 

Följande personuppgifter kan Nymans Ur att samla in från dig: 

 • Uppgift om din identitet – förnamn och efternamn. 
 • Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress och telefonnummer. 
 • Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till eller från Nymans Ur, eller utställa faktura. 
 • Hälsouppgifter – uppgifter om ev. allergier eller funktionshinder som kräver anpassning vid våra event. 

 

3. Ändamålen med behandling 

Nymans Ur behandlar dina personuppgifter: 

 • När detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig.  
 • För information om och utförande av tjänster och kontakt med dig.  
 • För att kunna utreda eventuella klagomål. 
 • Som underlag för fakturering. 
 • Som krävs för att följa förpliktelser som åvilar Nymans Ur enligt myndighetsbeslut och lag. 
 • För att göra utskick till dig om vår verksamhet. 

 

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabellen nedan.  

 

4. Bevarande av personuppgifter 

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller du inte kan anses vara kund hos Nymans Ur.  

 

Nymans Ur är till exempel skyldigt att enligt bokföringslagen att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer endast att användas för det syftet. 

 

Uppgifter om dig som kopplas till dig som kund kommer att bevaras så länge du anses vara kund hos oss, därefter kommer de flesta av dina uppgifter att gallras när de inte behöver bevaras för andra syften. Ett exempel på detta är att vissa uppgifter, såsom uppgifter om din identitet och kontaktuppgifter, kommer vi att bevara i 36 månader efter att kundförhållandet har upphört i marknadsföringssyfte.  

 

För fullständig information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter, se tabellen nedan.  

 

5. Gallring av personuppgifter

Personuppgifter raderas eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras och det kommer att ske i enlighet med det som vi beskrev ovan.  

 

När Nymans Ur utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår. 

 

 

Ändamål 

Rättslig grund 

Kategorier av 

personuppgifter 

Lagringstid 

Kundförhållande 

Avtal 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

– Uppgifter om vad du har köpt 

 

10 år efter senaste köp. 

Dokumentationsskyldighet enligt lag 

Rättslig förpliktelse 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

– Betalningsinformation 

– Uppgifter om vad du har köpt 

 

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt 

tillämplig lag eller myndighetsbeslut, såsom 7 år i enlighet med Bokföringslagen. 

Marknadsföring genom brev, telefon eller e-post. 

Berättigat intresse 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

 

36 månader efter att 

kundförhållandet upphört eller du var ett event. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på dataskydd@nymansur.com. 

Marknadsföring genom brev, telefon eller e-post. 

Samtycke 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

 

Om du har samtyckt till att få marknadsföring från oss, kommer vi att spara dina uppgifter till dess du ber oss att upphöra att kontakta dig. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på datatskydd@nymansur.com 

Nyhetsbrev  

 

Samtycke 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

 

Så länge du är en aktiv prenumerant av vårt nyhetsbrev. 

Administrera anmälningar till, uppföljning efter samt utveckling av våra event 

Berättigat intresse 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

– Betalningsinformation 

 

36 månader efter att 

konferensen/eventet genomförts.  

Säkerställa att specialkost alternativt funktionshinder som kräver anpassning respekteras vid våra konferenser/event 

Samtycke 

– Uppgifter om identitet 

– Hälsoinformation 

 

Tills eventet är genomfört. 

Bilder som används i marknadsföringssyfte 

Samtycke  

– Uppgifter om identitet 

 

Till dess att du återkallar ditt samtycke 

Utreda eventuella klagomål 

Berättigat intresse 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

 

12 månader efter att kundförhållandet upphört. 

Förhindra och utreda eventuella bedrägerier 

Rättslig förpliktelse 

– Uppgifter om identitet 

– Kontaktinformation 

– Betalningsinformation 

– Uppgifter om vad du har köpt 

 

10 år efter att transaktion genomfördes. 

 

 

6. Mottagare av personuppgifter 

Nymans Ur samarbetar med och interagerar med andra företag och vi tar hjälp av leverantörer. Vi kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt. Följande typer av mottagare kan bli aktuella: 

 • Aviseringstjänster – Nymans Ur använder tjänster för att kommunicera automatiskt till dig, ex. med bekräftelser eller påminnelser. Dessa företag får bara tillgång till din kontaktuppgift och har åtagit sig att inte dela dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten. 
 • Myndigheter - Nymans Ur kan behöva lämna ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan Nymans Ur vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.  

 

Nymans Ur behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Nymans Ur som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES. 

 

7. Länkar till andra hemsidor och användning av cookies

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Denna Personuppgiftspolicy omfattar inte den eventuella personuppgiftsbehandling som sker på andra hemsidor som vi länkar till. Vi ansvarar inte heller för den personuppgiftsbehandling som sker på andra hemsidor än vår egen.  

 

 

8. Informationssäkerhet 

Nymans Ur vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av GDPR. Vi har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor. 

 

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kan vi komma att kontakta dig i enlighet med Artikel 34 GDPR. 

 

9. Dina rättigheter 

 • Återkalla samtycke:  
  Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Detta gör du genom att skicka en e-post till dataskydd@nymansur.com 
 • Rätt till begränsning av behandling:  
  Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen. Du kan exempelvis välja att avregistrera dig från nyhetsbrev och andra utskick genom att följa en länk i dessa utskick eller genom att skicka en e-post till dataskydd@nymansur.com. 
 • Rätt att göra invändningar:  
  Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Nymans Ur grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Vill du göra en invändning mot en behandling gör du detta genom att kontakta oss via e-post till dataskydd@nymansur.com. 
 • Rätt till tillgång:  
  Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Nymans Ur kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad. Detta gör du genom att skicka en e-post till dataskydd@nymansur.com. 
 • Rätt till rättelse:  
  Du har rätt att begära att Nymans Ur rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Nymans Ur har behandlat har gett en felaktig bild av dig. Detta gör du genom att skicka en e-post till dataskydd@nymansur.com. 
 • Rätt till dataportabilitet:  
  Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig genom att kontakta oss via e-post till dataskydd@nymansur.com. Detta gäller inte uppgifter som Nymans Ur är skyldiga att bevara enligt lag. 
 • Rätt till radering:  
  Du har rätten att begära att Nymans Ur raderar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera personuppgifter som vi inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Nymans Ur kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Detta gör du genom att skicka en e-post till dataskydd@nymansur.com. 

Om anser att vi har gjort något felaktigt eller inte lever upp till denna integritetsskyddspolicy ser vi gärna att du kontaktar oss i första hand, men du har alltid rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, för mer information se www.imy.se 

 

Denna integritetsskyddspolicy uppdaterades senast den 31 januari 2024. 

 

 

Tillagd i varukorgen