Personuppgiftspolicy

Behandling av kunders och hemsidebesökares personuppgifter

 

1) INLEDNING

 

AB Nymans Ur 1851 med organisationsnummer 556581-4554 (”KRONS”, ”oss”, eller ”vi”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in om dig i egenskap av kund hos oss/besökare på vår hemsida. Vi är måna om att du som kund/hemsidebesökare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”) samt till GDPR anslutande lagar, förordningar, regler och praxis (tillsammans benämnt ”Dataskyddslagstiftningen”). I denna policy för kunders och hemsidebesökares personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”) beskriver vi varför och hur vi behandlar personuppgifter om dig, vad vi gör för att skydda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.  
Om du har några frågor eller kommentarer angående denna Personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

 

2) BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

2.1    Personuppgifter som behandlas

 

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet. De personuppgifter som vi normalt samlar in och behandlar om våra kunder/hemsidebesökare är följande:

  1. Kunder: Allmänna personuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter.
  2. Hemsidebesökare: Information om dina besök och hur du använder hemsidan (IP-adress, geografisk platsinformation, typ av webbläsare, hänvisningskälla, hur långt ett besök är osv.), information om transaktioner som sker mellan oss och dig, samt information som du delger oss i syfte att registrera dig hos oss och/eller prenumerera på våra tjänster.

 

2.2    Vad personuppgifterna används till?

 

Ändamålet och syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera kundförhållandet (t.ex. för vårt garantiåtagande), samt marknadsföra våra tjänster och produkter. Känsliga personuppgifter kommer inte att behandlas.


Vi kan komma att kontakta dig i informationssyfte eller för att skicka den marknadsföring som vi tror är relevant för just dig i) om du är vår kund, via post och e-post eller ii) om du har visat intresse för några av våra produkter, via post alternativt, endast om du uttryckligen samtyckt till detta, via e-post eller motsvarande. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre önskar motta marknadsföringsinformation från oss antingen via en länk i e-posten eller genom att kontakta oss.


Behandling av dina personuppgifter som inte följer av en rättslig förpliktelse eller vår kundrelation med dig eller samtycke grundar sig på våra berättigade intressen relaterade att etablera och bevara kundrelationen.


Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in uppgifterna för och som anges i denna Personuppgiftspolicy. Om vi utför behandling för något annat, med det ursprungliga ändamålet förenligt, syfte kommer vi att informera dig om detta.

 

2.3    Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtgärderna kan t.ex. inkludera, när tillämpligt, användning av brandväggar, antivirusprogram, behörighetskontroll och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

2.4    Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners, banker eller andra betaltransaktionsbolag, försäkringsbolag, t.ex. för att teckna försäkringar eller uppfylla en rättslig skyldighet eller annat krav från myndighet att lämna ut personuppgifter. Därutöver kan vi ta hjälp av underleverantörer för behandlingen av personuppgifter. För de fall en underleverantör behandlar dina personuppgifter förblir vi personuppgiftsansvariga och leverantören får endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner eller överenskommelser.
Vi överför inte till eller behandlar personuppgifter i något land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Skulle detta ändå behöva ske, t.ex. på grund av att en leverantör av IT-tjänster har sin verksamhet i ett sådant land, kommer vi vidta alla nödvändiga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

 

2.5    Hur länge personuppgifter sparas

Inga personuppgifter bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de behandlas för eller så länge som det krävs enligt Dataskyddslagstiftningen. Därefter raderas eller anonymiseras de. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av Dataskyddslagstiftningen, myndighetsföreskrifter, rekommendationer och praxis.

 

3) DINA RÄTTIGHETER

 

I enlighet med vad som följer av GDPR har du rätt att när som helst begära ett kostnadsfritt utdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig. I den mån som följer av GDPR har du även rätt att:

  • begära att få dina personuppgifter rättade, om de skulle vara felaktiga
  • begära att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas,
  • invända mot behandlingen av personuppgifter, och
  • utöva din rätt till dataportabilitet, om tillämpligt (dvs. rätten att flytta dina personuppgifter).

Begäran om att utöva någon av ovanstående rättigheter bör göras skriftligen till Nymans Ur 1851 och skickas till stockholm@nymansur.com eller till någon av de postadresser som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.
I den mån vi skulle behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke är det alltid frivilligt för dig att lämna samtycke och du kan när som helst återkalla samtycket.
Du har även rätt att när som helst lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddslagstiftningen.

 

4) LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Denna Personuppgiftspolicy omfattar inte den eventuella personuppgiftsbehandling som sker på andra hemsidor som vi länkar till. Vi ansvarar inte heller för den personuppgiftsbehandling som sker på andra hemsidor än vår egen.

 

4.1 ROLEX SECTION

När du navigerar på Rolex-sektionen på vår hemsida kan du komma att interagera med en inbyggd webbplats från www.rolex.com I sådant fall är endast  Terms of Use , Privacy Notice och Cookies Policy på www.rolex.com tillämpliga.

 

5) ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Vi förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera denna Personuppgiftspolicy.

 

6) KONTAKTUPPGIFTER

 

KRONS
AB Nymans Ur 1851
Box 7162
103 88 Stockholm

Telefon: 08-54513650

E-post: info@krons.se